نسل جدید انسانی‌ها

نسل جدید انسانی‌ها

نسل جدید؛ نسل قدیم

نسلي جديد به ميدان آمده است و بايد همۀ ما بپذيريم. بپذيريم که جواناني دانشمند جاي قديميها را گرفته و خواهند گرفت.

بايد باور کنيم که نسل جديد نويسندگان، ايدههاي نو در نوشتار دارند و همچنين سبک نوشتاري خودشان را.

معنای پختگی

پختگي به اين نيست که يک نفر سالها عمر کرده باشد و به اعتبار سالهاي سپري شده، او را پخته بدانيم. پختگي به اين است که بتواند به هنگام نوشتن خود را جاي دانشآموز بگذارد و بيدريغ انديشههاي آموزشياش را ارائه کند و مهمتر اين که تلاش کند براي ياددهي مطالب طوري سلسلهوار بنويسد که مطالب پله پله او را به اهداف آموزشي برساند.

از طرفي ديگر نيز به همين موضوع نگاه کنيم. ميدانيد وقتي آدمها سنشان ميرود بالا، در آنها مقاومتي شکل ميگيرد براي تغيير دادن روشهايشان. ما بايد عادت کنيم. ما معلمها که تجربه اندوختهايم بايد ياد بگيريم که در روشهايمان متناسب با شرايط تغييراتي ايجاد کنيم. مثلاً قرار نيست عروض را به همان شيوهاي تدريس کنيم که سالها قبل انجام دادهايم اگر روش ارائه آن در کتاب درسي تغيير کرده است (که کرده است) بايد باور کنيم که الزاماً روشهاي قديمي ما را به اهداف جديد سوق نميدهند. بايد خانهتکاني کنيم روشهايمان را و بينشمان را.

دبیران و دانش‌آموزان عزیز

از دبيران عزيز درس ادبيات، تقاضا دارم که جوهر ادبيات را از ياد نبرند که ادبيّت ادبيات به اين است که امکان تغيير و دگرديسي را در آدمها ايجاد کند و بيش از همه در خود اديب.

از شما دانشآموزاني که اين کتاب را مطالعه خواهيد کرد ميخواهم که تک تک بخشهاي کتاب را جدي بگيريد با تأکيد بر اين نکته که هيچ مطلبي در اين کتاب را حفظ نکنيد چرا که مؤلف تمام سعي خود را کرده است که مطالب را به صورت مفهومي و روشمند آموزش دهد.

احساسم برای این کتاب

مؤلف اين کتاب، خانم سليمي جواني است پخته و باسواد و روشمند. با قدرت تغييرپذيري در روشها. رو به آينده. و فردي که به اعتبار علاقهاش رشتۀ اول کارشناسي و کارشناسي ارشدش را ادبيات انتخاب کرد.

کتابي که پيش رو داريد آنقدر کتاب خوبي شده است چه به لحاظ درسنامه و چه به لحاظ طراحي تستها که احساس خوشايندي دارم که ناشر اين کتاب هستيم.

 

منبع: مقدمۀ کتاب فنون ادبی پایه 10.11 کنکور

انتشارات مشاوران آموزش

0 نظر

نظر شما چیست؟